INTEGRITETSPOLICY

Alf Ericson i Lerum Elektriska AB behandling av personuppgifter

Syfte

Vi på Alf Ericson i Lerum Elektriska AB värnar om din personliga integritet och vi vill göra vårt yttersta för att du ska kunna känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara på dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

I följande avsnitt hittar du information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter m.m.

Vilka uppgifter behandlar vi och varför?

Vi behandlar dina uppgifter i många olika syften, men framför allt gör vi detta för att hantera ditt kundförhållande med oss, t.ex. för att registrera dina uppgifter i vårt kundregister, för att kommunicera med dig om kundförhållandet, skicka aviseringar, säkerställa att dina uppgifter är uppdaterade och korrekta, samt dokumentera träffade avtal och interaktioner med dig. Vi behandlar också dina uppgifter i syfte att hantera förfrågningar från dig, t.ex. om oss och våra produkter och tjänster i olika kanaler och för att hantera ärenden i kundservice. Vi vill även kunna erbjuda, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter och skapa riktigt attraktiva erbjudanden för våra kunder. I linje med detta behandlar vi dina uppgifter i syfte att genomföra kundanalyser på en övergripande nivå, t.ex. för att utveckla affärsmetoder, analysmodeller, kund- och affärsstrategier samt i syfte att ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utvärdering av vår verksamhet. Vi behöver även dina uppgifter för att kunna lämna rätt kommunikation och erbjudanden till dig, i rätt tid och i rätt kanal.  För att säkerställa allt detta behandlar vi dina personuppgifter, men det är viktigt att du vet att du inte skyldig att lämna dina uppgifter till oss, men om du inte gör det är det inte säkert att vi till fullo kan erbjuda dig våra tjänster och produkter.

 

Nedan hittar du förklaringar till vilka kategorier av uppgifter vi samlar in och vilken rättslig grund vi har till behandlingen.

 

Uppgifter Laglig grund för behandlingen
Identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer och personnummer

Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer

Kundengagemang, t.ex. uppgift om vilka produkter och tjänster som du har

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt kundavtal med dig och för att

tillgodose vårt berättigade intresse av att

följa upp och utvärdera vår verksamhet samt

kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig.

Teknisk data, cookies, t.ex. Google Analytics Samtycke

 

Hur får vi tillgång till personuppgifterna?

Vissa personuppgifter får vi tillgång till genom att du själv tillhandahåller oss denna och vissa uppgifter får vi genom att du t.ex. besöker vår hemsida. Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Offentliga register
 • Du anlitar en av våra medarbetare
 • Du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • Du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Du svarar på enkäter och undersökningar
 • Du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss
 • Genom att du samtycker till användandet av teknisk data, cookies m.m.

 

Hur delas dessa uppgifter (om det görs)?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Observera dock att det kan förekomma att vi enligt lag är tvungna att dela med oss av uppgifter till Polisen vid utredning av brott.

Hur länge och hur säkert sparas uppgifterna?

Vi raderar dina personuppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för oss eller t.ex. när du begärt rättning eller radering av uppgifterna. Vid den tidpunkt en uppgift inte längre är aktuell för oss eller om vi inte längre har en rättslig grund att behandla dessa uppgifter raderas eller avidentifieras dessa uppgifter snarast möjligt och senast 24 månader från nämnda tidpunkt. Vissa uppgifter för statistiska ändamål, såsom information från analysverktyg som Google Analytics, kan dock komma att sparas längre än så. Vi har valt att endast jobba med IT-system som internationellt sett uppnått en hög säkerhetsstandard, som kontinuerligt jobbar för att förbättra sin inbyggda säkerhet och som på samma sätt som vi gör sitt yttersta för att efterleva de krav som ställs i dataskyddsförordningen. Vidare är våra säkerhetssystem utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Utöver detta har vi arbetat fram interna rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Som ett exempel strävar vi efter att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Vilka rättigheter har du som blir registrerad?

Dataskyddsförordningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse

Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften rättas.

Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke.

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket eller kontakta kundservice.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Alf Ericson i Lerum Elektriska AB, Tollestorpsvägen 14, 443 61 Stenkullen är personuppgiftsansvarig och ansvarig för att denna integritetspolicy efterlevs. Har du frågor kring denna integritetspolicy eller i övrigt vill komma i kontakt med oss är du välkommen att besöka vårt kontor på ovan angiven adress eller ringa och/eller mejla till oss.

Observera att vi kan komma att visa annonser från tredje parter och annat innehåll som länkar till tredje parters webbplatser. Vi kan inte kontrollera eller hållas ansvarig för tredje parters personuppgiftshantering och innehåll. Vänligen läs deras integritetspolicys för att ta reda på hur de samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Ändringar och tillägg till integritetspolicyn

Integritetspolicyn kan komma att ändras från tid till annan, därför rekommenderar vi att du regelbundet klickar på länken för att kunna ta del av den senaste versionen av Integritetspolicyn.

COOKIE POLICY

I det följande kan du läsa om hur Alf Ericson i Lerum Elektriska AB hanterar cookies och liknande tekniker.

Cookies och liknande tekniker

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår hemsida och i våra webbtjänster. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies. Om du enbart besöker vår hemsida https://ael-lerum.se behandlar vi uppgifter som webbläsarinställningar och plattform samt användargenererade data, exempelvis klick-och besökshistorik.

Vad är cookies?

Cookies (kakor) är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. Dessa textfiler skickas från Alf Ericson i Lerum Elektriska AB eller våra partners webbservrar och sparas på din dator enligt nedan.

Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut eller raderas.
 • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida. Cookies som exempelvis används för att samla information för annonsering och skräddarsytt innehåll samt för webbstatistik kan vara så kallade tredjepartscookies.
 • Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig.
 • Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.

Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de webbaserade tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies och liknande tekniker för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Vi använder oss framför allt av följande cookies:

Google Analytics

Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats.

Data samlas in anonymt och rapporter sammanställs om antal besökare, tid på sidan och vilka sidor som besökts. För ytterligare information om Googles integritetsregler, klicka på följande länk.

DoubleClick

Denna cookie används för att presentera annonser när du lämnar vår webbplats. Cookien analyserar sidor som du tittat på våra webbplatser och leder dig till en relevant annons på en extern webbplats. För ytterligare information om Googles integritetsregler, klicka på följande länk.

Facebook pixel

Facebook-pixeln är ett analysverktyg som hjälper oss att mäta hur effektiva våra annonser är genom att tolka åtgärderna våra besökare utför på vår webbplats. Du kan läsa mer om Facebook-pixeln här.

REGISTER FÖR PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Register över behandling av personuppgifter

Namn och kontaktuppgifter

Alf Ericson i Lerum Elektriska AB, Tollestorpsvägen 14, 443 61 Stenkullen är personuppgiftsansvarig och ansvarig för att företagets integritetspolicy efterlevs och således att behandlingen av personuppgifter är förenlig med dataskyddsförordningen. Har du frågor kring företagets integritetspolicy eller i övrigt vill komma i kontakt med oss är du välkommen att besöka vårt kontor på ovan angiven adress, besöka vår hemsida https://ael-lerum.se eller ringa och/eller mejla till oss.

Alf Ericson i Lerum Elektriska AB är inte gemensamt personuppgiftsansvarig med annat Alf Ericson i Lerum Elektriska AB/annan organisation. Alf Ericson i Lerum Elektriska AB saknar företrädare och dataskyddsombud.

Alf Ericson i Lerum Elektriska AB är personuppgiftsbiträde i förhållande till vissa av sina kunder. Alf Ericson i Lerum Elektriska AB förbinder sig såsom personuppgiftsbiträde till dessa kunder i företagets avtalsvillkor.

 

Ändamål med behandlingen

Alf Ericson i Lerum Elektriska AB behandlar personuppgifter för flera olika ändamål, bland annat för att kunna utföra våra lagstadgade och avtalsenliga skyldigheter med våra kunder och i övrigt för att hantera våra kundförhållanden, men också för att utföra våra arbetsrättsliga skyldigheter för våra anställda.

Kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter

Alf Ericson i Lerum Elektriska AB behandlar endast personuppgifter om personer över 18 år. Företaget riktar sig endast mot svenska företag, vilket innebär att företaget endast behandlar personuppgifter avseende personer som befinner sig inom landets gränser.

Alf Ericson i Lerum Elektriska AB behandlar endast de personuppgifter som behövs för att kunna uppfylla våra lagstadgade och avtalsenliga skyldigheter samt de personuppgifter som i övrigt krävs för att upprätthålla våra förpliktelser gentemot våra kunder. Företaget behandlar så få integritetskänsliga uppgifter som möjligt och överhuvudtaget inga särskilda kategorier av personuppgifter/känsliga personuppgifter.

Kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut

Alf Ericson i Lerum Elektriska AB kan också komma att lämna ut personuppgifter till myndighet eller annan organisation om det krävs enligt lag.

Överföringar av personuppgifter till ett tredjeland

Alf Ericson i Lerum Elektriska AB har endast verksamhet i Sverige, vilket innebär att all personuppgiftsbehandling kommer att ske i Sverige. Det kan dock förekomma att Alf Ericson i Lerum Elektriska AB anlitar en IT-leverantör med servrar belägna i tredje land, men i det fall detta bibehålls säkerheten genom att vi endast väljer IT-leverantörer som internationellt sett uppnått en hög säkerhetsstandard och som inkluderar ett personuppgiftsbiträdesavtal i sina användarvillkor. Detta gör vi för att säkerställa att dataskyddsförordningen efterlevs även i det fall överföringar görs till tredje land. Se även vår integritetspolicy.

Tidsfrister för radering av de olika kategorierna av personuppgifter

Alf Ericson i Lerum Elektriska AB strävar efter att inte behandla personuppgifter under en längre tid än vad som behövs för att uppnå ändamålen med behandlingen. Vid den tidpunkt en uppgift inte längre är aktuell för oss eller om vi inte längre har en rättslig grund att behandla dessa uppgifter raderas eller avidentifieras dessa uppgifter snarast möjligt och senast 24 månader från nämnda tidpunkt. Se även vår integritetspolicy.

Allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Alf Ericson i Lerum Elektriska AB har vid utformningen av datorprogram i stor utsträckning tagit hänsyn till principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.  Med anledning av att Alf Ericson i Lerum Elektriska AB inte behandlar särskilda kategorier av personuppgifter / känsliga personuppgifter bedömer vi att alltför långtgående säkerhetsåtgärder inte behöver vidtas. Alf Ericson i Lerum Elektriska AB strävar dock efter att såväl tekniskt, organisatoriskt som administrativt förhindra obehörigt användande eller obehörigt röjande, bland annat genom behörighetsstyrning och loggsystem. Se även vår integritetspolicy.

© Copyright - Alf Ericson El i Lerum